nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Kontraktowanie świadczeń poz na 2015 rok

data publikacji: 2014-12-17


Szanowni Państwo !

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą kontraktowania świadczeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnego podpisania umów na 2015 rok uprzejmie informuję, iż na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej wersji rozporządzenia Prezesa NFZ umożliwiającego kontraktowanie w/w świadczeń. Aktualnie konflikt co do ostatecznych zasad funkcjonowania poz w 2015 roku toczy się pomiędzy organizacjami reprezentującymi lekarzy rodzinnych. Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego popiera te działania. Mając na uwadze, iż członkami naszej organizacji są głównie małe, średnie i duże podmioty lecznicze o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, zatrudniające wielu pracowników medycznych oraz personel pomocniczy, niekiedy bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną, nasze oczekiwania co do kierunku zmian nakierowane są przede wszystkim na zapewnienie kompleksowości świadczonych usług medycznych, stabilizacji i dalszego rozwoju. Pierwszorzędne znaczenia ma dla zapewnienia płynności finansowej naszych podmiotów utrzymanie dotychczasowej liczby posiadanych deklaracji wyboru do lekarza, pielęgniarki oraz położnej. Dlatego też nie do zaakceptowania jest propozycja usunięcia z list aktywnych posiadanych przez nas deklaracji pacjentów dla których jest „czerwone światło” w systemie eWUŚ. Nie możemy odmówić przyjęcia składanej przez pacjenta deklaracji wyboru. Z chwilą jej złożenia jesteśmy zobowiązani do udzielania pacjentowi świadczeń medycznych w rodzaju poz, niezależnie od tego czy pacjent jest ubezpieczony czy nie (jeśli w systemie eWUŚ jest „czerwone światło” pacjent wypełnia oświadczenie). Nie mamy żadnego wpływu na to czy zgłaszający się do nas pacjenci są ubezpieczeni. Dlatego też w żadnym przypadku nie możemy ponosić konsekwencji z tego tytułu. Proszę zwrócić uwagę, iż w projekcie rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku takie oświadczenie będzie ważne tylko jeden miesiąc!. W celu oszacowania skali problemu dotyczącego ilości pacjentów, dla których jest „czerwone światło” w systemie eWUŚ w danym podmiocie leczniczym zwróciłem się do Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ w Krakowie o umożliwienie uzyskania wykazu takich pacjentów. Za pośrednictwem systemu ISI możecie Państwo złożyć zapytanie i uzyskać taki wykaz. Drugim ważnym elementem jest oszacowanie kosztów dodatkowych badań diagnostycznych oraz związanych z internetową rejestracją (System DiLO) i wydawaniem książeczek (kart) związanych z tzw. pakietem onkologicznym. Proponowany przez Ministra Zdrowia rozszerzony katalog badań diagnostycznych raczej nie przyczyni się do zwiększonego rozpoznawania chorób nowotworowych przez Lekarzy poz bo nie ma w nim istotnych z klinicznego punktu widzenia badań. Zaproponowany rozszerzony zakres badań ultrasonograficznych w zdecydowanej większości nie będzie przydatny lekarzom poz. Dla przykłady USG płuc, opłucnej, przełyku są to badania wykonywane niezwykle rzadko w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (POZ, AOS). Badania te, z reguły wykonują wyspecjalizowane placówki medyczne pacjentom, których stan zdrowia nie kwalifikuje się do planowej diagnostyki w ramach lecznictwa otwartego, są to z reguły pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy i kierowani do placówek medycznych lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki). Należy jednak zwrócić uwagę, na niezwykle ważny fakt, iż Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło żadnych standardów dotyczących diagnostyki chorób nowotworowych. Nie ustaliło standardu badań diagnostycznych, które powinien przeprowadzić lekarz poz w przypadku powzięcia podejrzenia konkretnej choroby nowotworowej i w zależności od ich wyników (oczywiście biorąc pod uwagę także wszystkie inne  czynniki, np. obciążający w kierunku chorób nowotworowych wywiad rodzinny) wydać lub też nie kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. W tym też aspekcie istnieje olbrzymie ryzyko nadużyć i nieuzasadnionej presji zarówno ze strony pacjentów, mediów (propaganda MZ i NFZ) jak i innych podmiotów medycznych na wykonywanie wszystkich badań będących w gestii lekarzy poz niezależnie od wskazań medycznych. Zapewnie będzie obowiązywać zasada „mają w wykazie niech zrobią”. Nie mając żadnych ustalonych zasad (o których mowa wyżej) wydaje się całkiem absurdalny fakt oceny jakości pracy lekarzy poz w rozpoznawaniu chorób nowotworowych poprzez określanie tzw. wskaźnika rozpoznania nowotworów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż lekarzowi, który rozpozna lub przyczyni się do rozpoznania choroby nowotworowej proponuje się wynagrodzenie w maksymalnej kwocie 50,00 zł. Jest to niewątpliwie precedens na skale światową i powinien zostać nagłośniony przez media. Trzecim elementem jest ewentualny wzrost bazowej stawki kapitacyjnej o wskaźnik wykonanych badań diagnostycznych dla danego świadczeniodawcy określony przez NFZ. Niestety nie znamy wartości tego wskaźnika oraz sposobu jego obliczenia. Może się okazać, iż uzyskanie wskaźnika gwarantującego wzrost stawki bazowej będzie możliwe przy tak dużym nakładzie środków na badania diagnostyczne, iż w konsekwencji stanie się niemożliwe do uzyskania. Wobec braku jakichkolwiek informacji dotyczących w/w wskaźnika należy założyć, iż może on mieć także wartość ujemną, np. w przypadku gdy zdaniem NFZ podmiot leczniczy zbyt mało środków finansowych przeznacza na badania diagnostyczne. Czwartym czynnikiem będzie wzrost kosztów własnych związanych z koniecznością wystawiania skierowań do Lekarzy dermatologów i okulistów. Wbrew powszechnym opiniom, nie będzie to „czynność mechaniczna”, „rutynowa”, „jedynie administracyjna” lecz konieczność przeprowadzenia pełnej wizyty lekarskiej i ustalenia zasadności wydania takiego skierowania.
Powyżej zostały opisane „nowe” elementy i czynniki mogące mieć wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rodzaju poz w 2015r. Oczywiście jest wiele innych, indywidualnych i specyficznych dla każdego podmiotu leczniczego. Zarządzający podmiotami leczniczymi aktualnie stoją przed poważnymi wyzwaniami i niekiedy przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji.
Mając na uwadze skomplikowaną sytuację negocjacyjną (zerwanie negocjacji przez organizacje reprezentujące lekarzy rodzinnych) narastającą niepewność oraz zaniepokojenie członków KLZO z powodu braku umów na 2015 rok Biuro Organizacyjne KZLO będzie na bieżąco Państwa informować o ewentualnych wiążących ustaleniach dotyczących POZ.
W związku z licznymi pytaniami członków KZLO dotyczącymi udzielania świadczeń w rodzaju poz w 2015 roku, Biuro Organizacyjne KZLO planuje zorganizowanie w trybie pilnym nadzwyczajnej konferencji, o czym będziemy Państwa informować.
 
Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
 

 


⇐ Powrót