nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2021 r.

data publikacji: 2021-10-19

 

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczam treść komunikatu umieszczonego na stronach ISI dotyczącego nowego zakresu umowy POZ - koordynacja opieki – zadania koordynatora.

  

W związku z licznymi pytaniami ze strony świadczeniodawców w sprawie zapisów zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie prosimy o przyjęcie następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zgłaszane najczęściej zapytania.

 

  1. Czy zakres koordynacja opieki i koordynator ma być obowiązkowy czy fakultatywny w kontekście art. 14 ust. 2 ustawy o poz „Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych”?

Z dniem 1 października 2021 r., zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021, poz.1050), świadczeniodawcy POZ mają obowiązek wyznaczyć osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych tj. koordynatora.

W celu uzyskania dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki, określonych w zarządzeniu Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30 września 2021 r., koniecznie jest złożenie przez świadczeniodawcę deklaracji/wniosku o rozszerzenie umowy w tym zakresie. We wniosku świadczeniodawca powinien wskazać koordynatora, podając imię i nazwisko oraz liczbę godzin pracy tygodniowo. Dodanie zakresu „koordynacja opieki” do umowy w rodzaju poz nie jest zatem obligatoryjne.

 W/w deklaracje, podpisane w formie papierowej przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, prosimy przesyłać skanem na adres e-mail: dzialkontraktowania@nfz-krakow.pl

 

  1. Od kiedy będzie naliczana stawka kapitacyjna za koordynatora? Od października czy listopada br.?

W przypadku wniosków złożonych w październiku br., stawka kapitacyjna powinna być naliczana od października. W przypadku wniosków złożonych później, obowiązuje zasada określona w § 34 zarządzenia

(zgodnie § 34 ust.2 złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia).

Ponadto, zgodnie z § 31 ust. 4 zarządzenia, liczbę osób objętych opieką koordynatora oblicza się na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia (która ma ukończony 24 r.ż. na 1 dzień miesiąca złożenia deklaracji).

 

  1. Jakie kwalifikacje musi spełniać koordynator?

Nie jest wymagany żaden kurs ani szkolenie od osób zgłaszanych do pełnienia funkcji koordynatora. Koordynatorem może być osoba z obecnego potencjału świadczeniodawcy (lekarz, pielęgniarka, położna, rejestratorka, inny personel) lub osoba nowozatrudniona.

 

  1. Jak koordynator ma udokumentować swoją pracę?

Na obecnym etapie wymagane jest jedynie wykazanie koordynatora w potencjale świadczeniodawcy/ wskazanie w harmonogramie zasoby. Póki co nie zdefiniowano zasad jak koordynator ma dokumentować swoją pracę.

 

  1. Czy koordynator musi pójść do domu pacjenta obłożnie chorego np. w związku z zadaniem „monitorowanie realizacji indywidualnych planów leczenia”, szczególnie w przypadku gdy nie jest to osoba z wykształceniem medycznym?

Nie. Koordynator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Zarządzenia POZ nie jest koordynatorem opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą, o której mowa w art. 4 ustawy o poz, którą zapewnia lekarz poz. Osoba którą wyznacza świadczeniodawca na mocy art. 14 ust. 2, ma za zadanie zorganizowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Innymi słowy odpowiada za „koordynację administracyjną”, tj. związaną ze wspomaganiem pacjenta w „poruszaniu się w systemie” w oparciu o dotychczasowe zasady w POZ (diagnostyka z koszyka świadczeń gwarantowanych, skierowania do innych specjalistów).

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Małopolski OW NFZ w Krakowie

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO


⇐ Powrót