nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2009-11-29

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie rozpoczął wysyłkę aneksów przedłużających dotychczasowe umowy trzyletnie w zakresie:

Aneks wprowadza nowy jednolity tekst umowy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r zobowiązując świadczeniodawców do realizacji świadczeń w w/w zakresie w oparciu o zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r.

Nie otrzymaliśmy jednak aneksu przedłużającego umowy trzyletnie w zakresie;

- nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz
- transportu sanitarnego.

 Wątpliwości dotyczą udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej i transportu sanitarnego w poz, które mają być świadczone na warunkach określonych w zarządzeniu nr 72/2009/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. Większość zakładów nie będzie w stanie spełnić rygorystycznych wymogów tj.

1.posiadania ambulansu drogowego typu A1 i A2 spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. (nowy ambulans w cenie około 120 000 zł)

2.Zorganizować i świadczyć we własnym zakresie usługi w ramach opieki całodobowej.

Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ wyklucza możliwość podzlecania w/w zakresu świadczeń podwykonawcom. Umożliwia jedynie „przekazanie populacji” tzw. realizatorom. MOW NFZ finansuje w/w świadczenia, przekazując środki finansowe bezpośrednio tzw. realizatorom (duże firmy medyczne dysponujące zapleczem lokalowym i systemowym transportem sanitarnym) z całkowitym pominięciem świadczeniodawców, do których pacjenci wypełnili deklaracje wyboru.

Mając na uwadze powyższe, KZLO stoi na stanowisku, iż aneksy do umów powinny być podpisywane przez zainteresowanych świadczeniodawców we wszystkich zakresach świadczeń poz jednoczasowo. Podpisanie aneksów wyłącznie w zakresie „dziennej opieki medycznej” przez świadczeniodawców wyrażających gotowość świadczenia usług w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej poz może spowodować konieczność udzielania świadczeń o oparciu o bardzo restrykcyjne warunki nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ lub przekazanie populacji innym podmiotom zewnętrznym (tzw. realizatorom). Ponadto zwraca uwagę czas przedłużenia umów tj. do dnia 30 czerwca 2009r. Skutkować to będzie koniecznością przygotowania całkowicie nowych wniosków ofertowych w okresie urlopowym.

Z obowiązujących przepisów wynika, iż Dyrektor MOW NFZ może aneksować umowy do 31.12.2010r. Zatem nie ma podstaw do „uruchamiania” kosztownej i niezwykle czasochłonnej procedury składania wniosków u progu sezonu urlopowego. W związku z powyższym KZLO zaleca wstrzymanie się z odsyłaniem podpisanych aneksów do MOW NFZ do czasu ostatecznego wyjaśnienia zasad kontraktowania we wszystkich rodzajach świadczeń w ramach poz.


Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót