nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Aneksy do umów na 2010r

data publikacji: 2009-12-09


Szanowni Państwo
 
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Biura Organizacyjnego KZLO w sprawie warunków świadczenia usług medycznych w POZ w 2010 roku uprzejmie informuje, iż przesłane aneksy, przedłużające umowy do 30.06.2010r sporządzone są w oparciu o zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika z tego fakt, iż dotychczasowy zakres usług medycznych udzielanych pacjentom w ramach poz świadczeniodawcy powinien być świadczony na warunkach określonych w w/w zarządzeniu.
 
W trakcie szkoleń prowadzonych przez MOW NFZ świadczeniodawcom przekazano informację, iż umowy aneksowane są w stosunku "1 do 1" , mając na myśli, iż zakres kontraktowanych świadczeń przez danego Świadczeniodawcę nie zmienia się w porównaniu do 2009r.  Brak precyzyjnej informacji, iż istotnie zmienia się sposób ich realizacji (bez możliwości podzlecenia podwykonawcom) spowodował u zdecydowanej większości Świadczeniodawców złudne wrażenie, iż "nic się nie zmieniło". Na prośbę wielu z Państwa w 7.12.2009 roku w przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z urzędnikami MOW NFZ w Krakowie uzyskałem potwierdzenie powyższej interpretacji informacji przekazywanych w trakcie szkolenia.
 
Wyjaśnienie - transport sanitarny
Świadczeniodawca zamierzający realizować transport sanitarny zobowiązany jest do utworzenia i zarejestrowania w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej komórki organizacyjnej - Transport Sanitarny oraz posiadanie własnego ambulansu A1 lub A2 spełniającego stosowne normy i dopuszczonego do użytkowania przez SANEPID.
Warunki określone w zarządzeniu nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uniemożliwiają kontraktowanie, a następnie podzlecanie realizacji transportu sanitarnego podwykonawcy. Jeśli Świadczeniodawca nie zamierza świadczyć transportu sanitarnego to jest zobowiązany do przekazania realizacji tego świadczenia innemu podmiotowi wypełniając stosowny załącznik. Po przekazaniu świadczenia usług innemu podmiotowi (realizatorowi) MOW NFZ finansuje świadczenia bezpośrednio podmiotowi realizującemu świadczenia z pominięciem Świadczeniodawcy.
 
Wyjaśnienie - opieka całodobowa
Świadczeniodawca zamierzajacy świadczyć usługi w zakresie opieki całodobowej w poz, może powyższe świadczenia realizować: 1) samodzielnie, 2) na podstawie umowy o współpracy łącznie z innym(i) podmiotami. Warunki określone w zarządzeniu nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uniemożliwiają kontraktowanie, a następnie podzlecanie realizacji w/w usług podwykonawcy. Jeśli Świadczeniodawca nie zamierza świadczyć usług w zakresie opieki calodobowej w poz, to jest zobowiązany do przekazania realizacji tego świadczenia innemu podmiotowi wypełniając stosowny załącznik. Po przekazaniu świadczenia usług innemu podmiotowi (realizatorowi) MOW NFZ finansuje świadczenia bezpośrednio podmiotowi realizującemu świadczenia z pominięciem Świadczeniodawcy.
 
 
W dniu 2 grudnia 2009rodbyło się spotkanie Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z przedstawicielami  Świadczeniodawców poz. W trakcie spotkania ustalono między innymi, iż w najbliższym czasie ma nastąpić zmiana zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Z ustaleń wynika, iż przy kontraktowaniu świadczeń w zakresie poz na 2010r zostaną (w odniesieniu do podmiotów posiadających aktualnie umowy w zakresie poz) utrzymane warunki wymagane od Świadczeniodawców w 2009 roku. Zmiana zarządzenia Prezesa wymaga jednak uprzedniej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia. W trakcie spotkania wnioskowano o zaniechanie ponownej elektronicznej aktualizacji danych oraz sporządzenie nowych, jednolitych aneksów dla Świadczeniodawców w całym kraju. Nie podano jednak konkretnego terminu realizacji w/w ustaleń.
 
Oficjalnie MOW NFZ w Krakowie podaje, iż aneksowanie umów na 2010 rok w rodzaju poz odbywa się na warunkach określonych w zarządzeniu nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Mając na uwadze powyższe KZLO zaleca dalsze wstrzymanie się od podpisywania i odsyłania aneksów do MOW NFZ do czasu ustalenia ostatecznych warunków realizacji świadczeń w rodzaju poz w 2010 roku.
 
Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót