nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Aneksowanie umów poz

data publikacji: 2009-12-21


Szanowni Państwo !

 

Na stronach  Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Ustaw (Dz.U.09.211.1642 z dnia 14 grudnia 2009 r.) ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Z treści rozporządzenia wynika, iż Świadczeniodawca, który dokonał przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy (podpisując stosowny aneks) z NFZ do dnia 30.06.2009 roku będzie mógł realizować świadczenia na warunkach określonych w tej umowie (tj. na warunkach określonych w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 105 z późniejszymi zamianami.)

 

W związku z powyższym KZLO zaleca podpisanie i odesłanie przesłanych przez MOW NFZ aneksów do umów. Dział Prawny MOW NFZ informuje, iż niezwłocznie po dokonaniu zmiany Zarządzenia Prezesa NFZ uwzględniającego zmiany wprowadzone w/w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zostaną przygotowane i przesłane świadczeniodawcom nowe aneksy.

 

Jednocześnie informuję, iż w świetle aktualnych uregulowań prawnych Świadczeniodawca, który podpisze i odeśle w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2009r otrzymane aneksy,  może udzielać świadczenia na dotychczasowych zasadach do dnia 30.06.2010r. Po tym terminie (w świetle aktualnie obowiązujących przepisów) wchodzą w życie zapisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy jednoznacznie podkreślić, iż Świadczeniodawców, którzy nie odeślą podpisanych aneksów do MOW NFZ w Krakowie w terminie do 31.12.2009 roku nie dotyczą zmiany wprowadzone w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i zobowiązani będą świadczyć usługi medyczne w poz na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r Dz.U. Nr 139, poz.1139.

 

Nie jest jednak wykluczona możliwość przedłużenia dotychczasowych zasad udzielania świadczeń w poz (okres przejściowy) do dnia 31.12.2010r. Decyzja ta, leży w kompetencji Dyrektora MOW NFZ w Krakowie. KZLO będzie zabiegać o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych umów do 31.12.2010r.

 

 

Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót