nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Protest lekarzy

data publikacji: 2012-07-02
 

Szanowni Państwo !

Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego stanowczo odradza swoim członkom „przepisywanie” recept wystawionych pacjentom przez innych lekarzy z odpłatnością 100%.  W procesie leczenia pacjenta, włączenie farmakoterapii jest wynikiem przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki obejmującej między innymi wywiad, badanie fizykalne oraz badania diagnostyczne. Mając na uwadze powyższe nie ma żadnych podstaw prawnych do zmuszania lekarzy do „przepisywania” recept wystawionych przez innych lekarzy.  Należy pamiętać, iż zawsze odpowiedzialność zarówno administracyjna, merytoryczna jak i prawna spoczywa na lekarzu wystawiającym receptę na dany lek.

Za skandaliczną uznajemy propozycję Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ zachęcającą do czerpania korzyści finansowych za „donoszenie” na innych lekarzy.

 Najczęściej zadawane pytania:

1. W jakim trybie lekarz poz może wystawić recepty na leki refundowane dla pacjentów, którzy otrzymali recepty na leki z 100% odpłatnością?.

Lekarz poz może wystawić receptę na dowolny lek (nie koniecznie ten, który został wypisany przez innego lekarza z odpłatnością 100%) po przeprowadzeniu omówionych wyżej czynności  w trakcie wizyty lekarskiej. Należy zwrócić uwagę, iż nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie pełnej diagnostyki medycznej choćby ze względu na ograniczenia w zakresie badań diagnostycznych dostępnych w poz.  Co może uzasadniać odmowę przepisania recepty na dany lek szczególnie w sytuacji gdy nie dysponujemy dokumentacja medyczną pacjenta w zakresie umożliwiającym podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych.

2. Co w przypadku gdy pacjent nie znajduje się na liście aktywnej lekarza poz w danym podmiocie leczniczym i zgłosił się jedynie w celu „przepisania recepty”

A. Zgodnie z zapisami umowy taki pacjent może zostać przyjęty przez lekarza poz w stanach nagłego pogorszenia zdrowia i /lub zagrożenia życia.

B. Pacjent może złożyć nową deklarację wyboru do lekarza w podmiocie leczniczym. Po dokonaniu wyboru lekarza poz i złożeniu deklaracji pacjentowi przysługują wszystkie świadczenia w rodzaju poz. Należy pamiętać, iż decyzja o przepisaniu leku zależy zawsze od lekarza. Co oznacza, iż pacjent nie koniecznie musi otrzymać dotychczas stosowany i w jego przekonaniu najlepszy lek.


3. Czy należy składać wnioski o podpisanie „nowych” umów do NFZ upoważniających do wypisywania recept na leki refundowane ?

Do czasu otrzymania do analizy ostatecznego tekstu nowej umowy, zalecamy wstrzymanie się z składaniem wniosków i/lub odsyłania otrzymanych aneksów.

4. Czy należy przyłączyć się do protestu rekomendowanego przez NIL ?

Naczelna Rada Lekarska rekomenduje lekarzom przyłączenie się do protestu i wystawianie pacjentom recept na leki z 100% odpłatnością. Jednakże nie oferuje żadnych zabezpieczeń prawnych i wsparcia dla lekarzy i podmiotów leczniczych, które mają podpisany kontrakt z NFZ. W przypadku przyłączenia się do protestu lekarze ewidentnie naruszą zapisy kontraktu z NFZ, co może w konsekwencji narazić ich jak i podmiot leczniczy, w którym pracują na kary finansowe i zerwanie kontraktu. Nie bez znaczenia będą roszczenia pacjentów kierowane zarówno do lekarzy jak i do podmiotów leczniczych, w związku pozbawieniem ich prawa do należnej  refundacji leków.

KZLO zdecydowanie opowiada się za koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy dotyczących kar za wypisywanie recept na leki refundowane. Jednakże, zaproponowana przez NIL forma protestu w pierwszej kolejności uderza w pacjentów, (narażając ich na znaczny wzrost cen leków – dla większości nie do zaakceptowania) nie zaś w decydentów tj. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Z drugiej strony przyjęta forma protestu może mieć poważne skutki zarówno dla samych lekarzy jak i podmiotów leczniczych posiadających kontrakt z NFZ.

KZLO stoi na stanowisku, iż aby akcja protestacyjna była skuteczna musi być dobrze przygotowana rozpowszechniona i przeprowadzona. Postulaty i propozycje zmian oraz forma protestu powinna uwzględniać interesy wszystkich grup zawodowych środowiska lekarskiego. Nie bez znaczenia jest zapewnienie przez organizatorów poczucia bezpieczeństwa protestującym w tym zagwarantowania kompleksowej indywidualnej obsługi prawnej dla lekarzy jak i podmiotów leczniczych.

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót