nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2014-10-07

 

 

Sz. Państwo !

 

Temat 1:  Godziny pracy Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W odniesieniu do komunikatu, który ukazał się na stronach portalu ISI MOW NFZ w Krakowie dotyczącego czasu pracy lekarzy poz, uprzejmie informuję, iż pomimo zorganizowanej konferencji oraz spotkań z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie Biuro KZLO nie uzyskało na dzień dzisiejszy zmiany stanowiska MOW NFZ w Krakowie. W związku z dużą ilością kontaktów z naszym Biurem dotyczącym konieczności ograniczenia świadczeń w rodzaju poz wyłącznie do przedziału czasowego zawartego pomiędzy godzina 8.00 a 18.00 w dni powszedni oraz ewentualnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z przekroczenia w/w ram czasowych, na prośbę członków KZLO ponownie zwróciłem się do MOW NFZ w Krakowie o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Na prośbę Członków KZLO treść niniejszego pisma zostanie rozesłane listownie do wszystkich członków KZLO  i uczestników Konferencji z dnia 11.09.2014r.

 

Temat 2:  Szkolenia dotyczące tzw. „pakietu onkologicznego”

Wszystkie podane terminy szkoleń są dniami ustawowo wolnymi od pracy. W takiej sytuacji pracownikowi oddelegowanemu na szkolenie przysługuje stosowne wynagrodzenie i zwrot innych poniesionych kosztów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koszty szkoleń bezpośrednio obciążają pracodawcę, czyli w tym przypadku podmioty lecznicze. Podzielam pogląd, iż brak jest  merytorycznego oraz praktycznego uzasadnienia wyznaczania szkoleń w dni ustawowo wolne od pracy i generowania zupełnie niepotrzebnych kosztów. Nasze uwagi dotyczą, także lokalizacji szkoleń wyłącznie w Krakowie. Niezrozumiała jest dla nas konieczność podróżowania lekarzy na godzinne szkolenie do Krakowa (tak informują pracownicy MOW NFZ) np. z Tarnowa. Zdecydowanie bardziej stosownym rozwiązaniem jest zorganizowanie szkolenia w kilku różnych lokalizacjach np. w Delegaturach w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu. Z organizacyjnego punktu widzenia zdecydowanie bardziej zasadne jest przybycie wykładowcy na jednogodzinne szkolenie do miejsca gdzie znajduję się zorganizowana grupa lekarzy. W związku z powyższym KZLO ponownie zwróciło się w dniu dzisiejszym z pismem o zmianę terminów i lokalizacji szkoleń.


Z poważaniem

 Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót