nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy pacjenta w okresie kwarantanny

data publikacji: 2020-03-03

 

W związku z licznymi zapytaniami członków KZLO dotyczącymi telefonicznych żądań pacjnetów wystawiania druków e-ZLA na okres zaleconej kwarantanny, zwróciłem się z prośbą do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośba przekazania stosownych instrukcji i informacji dotyczącymi orzekania o czasowej niezdolności do pracy na zalecony okres kwarantanny.
 

 

Sz. Pan Jarosław Foremny
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 W nawiązaniu do wczorajszego spotkania w trakcie telekonferencji, bardzo proszę o przesłania informacji (instrukcji dla lekarzy POZ, AOS, NiŚOZ) dotyczącej trybu postępowania mającego na celu uzyskanie przez pacjenta decyzji administracyjnej o objęciu kwarantanną (w związku z potencjalnym zakażeniem koronawirusem) stanowiącej usprawiedliwienie nieobecności w pracy i/lub wypłaty należnego zasiłku przez ZUS.

Prosimy o przekazywanie informacji pacjentom konsultowanym telefonicznie przez pracowników sanepidu, w przypadku zalecenia kwarantanny, o możliwości uzyskania takiej decyzji oraz nie odsyłanie ich do lekarzy POZ,  (zgodnie ze schematem postępowania dla POZ, AOS, NiŚOZ) w szczególności w celu uzyskania druku e-ZLA.

 Aktualny stan prawny jednoznacznie wyklucza możliwość wystawienia druku e-ZLA przez lekarza na podstawie telefonicznego żądania-prośby przez pacjenta.

Ogólne zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy

(wystawianie druków ZUS ZLA)

 

Na podstawie art. 59a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem  ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. poz. 2205 ze zm.)


Orzeczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny.

Zwolnienie (druk, e-ZLA) może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta i posiada dokumentację potwierdzającą rozpoznanie choroby.

Wystawienie zwolnienia lekarskiego bez takiego badania traktowane jest jako nieprawidłowość, która może skutkować dla lekarza cofnięciem upoważnienia do wystawiania tego typu zaświadczeń.

 Przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego należy brać pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, ale również rodzaj i warunki jego pracy. Może być ono wystawione przez lekarza, który prowadzi leczenie na okres, w którym wnioskodawca powinien powstrzymać się od pracy, przy czym nie może być on dłuższy niż do dnia, w którym konieczne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia.

 Ze względu na narastającą liczbę zgłoszeń pacjentów domagających się wystawienia orzeczeń  o czasowej niezdolności do pracy przez lekarzy (w szczególności lekarzy POZ)  wyłącznie na podstawie prośby telefonicznej proszę potraktować jako sprawę pilną.

Jednoczesne informuję, iż lekarze POZ nie będą wystawiać druków e-ZLA na telefoniczne żądanie pacjenta odbywających zaleconą kwarantannę.

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Przewodniczący ds. POZ OIL w Krakowie

lek. med.  Jerzy Radziszowski

 


⇐ Powrót