nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 1

data publikacji: 2020-10-08

 

  

Szanowni Państwo !

 

Lekarz POZ nie ma aktualnie żadnej możliwości ustanowienia obowiązku  izolacji pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2. Za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl lekarz POZ ma uprawnienia jedynie do przedłużenia lub zakończenia  już nałożonej obowiązkowej izolacji . Nie mamy również, żadnej informacji przez kogo i kiedy ta izolacja została nałożona. Informację o braku takiej funkcjonalności w systemie gabinet.gov.pl potwierdza Dyrektor CZIOZ (instytucja zarządzająca systemami informatycznymi).

 

Lekarze POZ, mając na uwadze stan zdrowia pacjenta, decydują jedynie o miejscu odbywania izolacji tj. w warunkach domowych, szpitalu lub izolatorium. W żadnym razie lekarze POZ  nie mają uprawnień do nakładania  izolacji i nie wydają decyzji administracyjnej o ustanowieniu izolacji. 

 

Powodem zaistniałej sytuacji jest błędne utożsamienie (postawienie znaku równości), pomiędzy decyzją lekarza POZ o ustaleniu miejscu leczenia (w izolacji domowej, szpitalu lub izolatorium, o których decyduje stan kliniczny pacjenta), a wydaniem decyzji administracyjnej, do której uprawniony jest tylko PPIS i PGIS

 

Przekazywane pacjentom, przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie informacji, iż lekarz POZ ma obowiązek wystawienie druku e-ZLA i nakłada obowiązek izolacji, jest całkowicie bezpodstawne i nieprawdziwe. Lekarze POZ do takiej czynności nie są uprawnieni i nie przewiduje tego jedyna dostępna dla nich aplikacja tj. www.gabinet.gov.pl

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1231) art.33 ust. 1 w zw z art. 5 ust.1 pkt 1 lit.f) i i) zobowiązuje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego do nałożenia obowiązku poddania się osób kwarantannie lub izolacji w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wydanie decyzji administracyjnej w sposób kompletny rozwiązuje problemy administracyjne związane z kontrolą osoby objętej decyzją i uzyskaniem świadczeń ZUS.

 

Informacja ZUS

 

Jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny (PGIS) wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

 

Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS).

 

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Instrukcja jak przekazać decyzję inspektora przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik doc 0,99mb)

 

Ważne!
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

 

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

 

Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę (plik doc 66kb).

 

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik doc 1,1mb).

Więcej informacji o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

Źródło:

https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p
_p_col_id=column3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=informacja+o+
uprawnieniach+do+%C5%9Bwiadcze%C5%84&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_
searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=3194282

 

Informacja serwis www.gov.pl

 

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

 

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

 

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). 

 

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. 

 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Instrukcja jak przekazać decyzję inspektora przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 

Ważne!

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Więcej informacji o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.


Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji

 

W powyższej sprawie zostały podjęte następujące działania:

1.      Za pośrednictwem poczty elektronicznej zwróciłem się do PPIS w Krakowie o zaprzestanie przekazywania nieprawdziwych informacji pacjentom.

2.      O zaistniałej sytuacji powiadomiłem

Pana Prof. Andrzeja Matyję – Prezesa Naczelnej Izby lekarskiej
Pana Roberta Stępnia – Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską -Dyrektora MOW NFZ w Krakowie
Panią Teresą Biela – Z-za Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ w Krakowie
Pana Jarosława Foremnego – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Panią Grażynę Stachowicz – Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
Pana Tomasza Filarskiego -Kierownik Działu Skarg i Wniosków – MOW NFZ w Krakowie

3.   W dniu 6 października 2020r w siedzibie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie odbyło specjalnie zwołane spotkanie poświęcone problemom POZ i AOS w trakcie trwania pandemii. Na spotkaniu przedstawiłem informacje jak wyżej. Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zajęło stanowisko w tej sprawie, które zostało przekazane do Pana Łukasza Kmity - Wojewody Małopolskiego, Pana Jarosława Foremnego - Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego.

Stanowisko Prezydium OIL w Krakowie >> pobierz <<


O wynikach podjętych działań będę Państwa na bieżąco informował.

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 

 


⇐ Powrót