nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Delegowanie do pracy w czasie trwania epidemii

data publikacji: 2020-10-19

 

Sz. Państwo !

 

Poniżej zamieszczam odpowiedzi na najczęściej kierowane do biura KZLO pytania dotyczące delegowania do pracy obowiązkowej w innej placówce przez wojewodę.

 

 

W jakim trybie i kiedy lekarz, pielęgniarka, położna, może zostać delegowana/y do obowiązkowej pracy w innej placówce przez wojewodę?

 Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

Jakie są konsekwencje odmowy podjęcia przymusowej pracy (prawne i finansowe)?

Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

Karę wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia.

Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny, która zgodnie z kodeksem wykroczeń (wysokości od 20 zł do 5 tys. złotych).

Czy w stosunku do osoby odmawiającej dobrowolnie przyjęcia decyzji i/lub jej wykonania mogą zostać zastosowane środki przymusy bezpośredniego?

Zgodnie z art. 117 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  organy ( miedzy innymi policja) mogą stosować przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym, również w celu wyegzekwowania wydanych bezpośrednio ustnych poleceń, bez potrzeby wystawienia tytułu wykonawczego i doręczenia zobowiązanemu postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego, jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ciężkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego lub jeżeli wymaga tego szczególny interes społeczny.

Kto odpowiada za zabezpieczenie ciągłość i dostępności świadczeń dla pacjentów personelu POZ kierowanego do pracy w innej placówce medycznej.

Co do zasady odpowiada ten podmiot leczniczy.

Czy osoba zarządzająca placówką medyczną, będąca lekarzem, pielęgniarką, położną może zostać powołana do obowiązkowej pracy przez wojewodę

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie przewiduje takiego wyjątku.

Kiedy i w jakim trybie można się odwołać od decyzji?

Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 14 dni

Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W jakim trybie decyzja jest dostarczana i czy można odmówić jej przyjęcia, jakie są konsekwencje odmowy?

Decyzje mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie, nie wymagają uzasadnienia. Decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Odmowa jej przyjęcia nie spowoduje uchylenia się od skutków decyzji.

Kto i na jakich zasadach ubezpiecza personel medyczny (nasze ubezpieczenia dotyczą miejsca pracy i jej charakteru tj. niezabiegowe świadczenia ambulatoryjne?

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Ponieważ skierowany lekarz jest zatrudniony na postawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu pracodawcy.

W jaki sposób wyliczane będzie wynagrodzenie personelu medycznego?

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Osobie, skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Czy personel medyczny może odmówić udzielania świadczeń medycznych, do udzielania których nie ma odpowiednich kwalifikacji?

Kodeks Etyki Lekarskiej zobowiązuje lekarza do udzielania świadczeń  zgodnie ze swymi umiejętnościami, jednak w przypadku skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii tego rodzaju argumentancja może nie zostać podzielona, a będzie rozpatrywana na etapie odwołania od decyzji, która jest natychmiast wykonalna.  

 

Podstawa prawna:

Art. 47, art. 48a, art. 53 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j ze zmian).

Art. 117 ustawa 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) .U.2020.1427 t.j.).

Art. 24 ust.1 Kodeks wykroczeń 

Materiał przygotowany na prośbę KZLO przez biuro prawne OIL w Krakowie 

 

 

Z poważaniem

 

               Dr Jerzy Radziszowski
   Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO

 

 

 


⇐ Powrót