nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

data publikacji: 2021-06-29

 

W związku z pytaniami dotyczącymi Elektronicznej Dokumentacji medycznej (EDM) poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące EDM. Wybór dostawcy oprogramowania oraz proces wdrożenia EDM jest indywidualną decyzją każdego podmiotu leczniczego. 

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – podstawowe informacje

 

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021r. poz.666) z dniem 1 lipca 2021 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą (zarówno w formie praktyki lekarskiej jak i podmiotu leczniczego), będą zobowiązane:

1)     przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realizacja rzeczonego obowiązku odbywać się będzie za pośrednictwem platformy P1. W aktualnym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a nie tylko tych które udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ.

2)     zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ww. ustawy, za pośrednictwem SIM. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941 z późn. zm.), elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

a)     informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

b)     informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

c)     karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

d)      wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;

e)     opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.

Ponadto, elektroniczną dokumentację medyczną stanowią również:

f)      recepty,

g)     skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h)     zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

i)        Karty Szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Aby każdy z ww. dokumentów został zakwalifikowany do elektronicznej dokumentacji medycznej musi zostać wytworzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Z poważaniem
Dr Jerzy Radziszowski

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 

 

 

 


⇐ Powrót