nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2008-03-03
Szanowni Państwo !

W dniu 3 marca 2008 roku odbyło się spotkanie pomiędzy Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie, a świadczeniodawcami realizującymi umowy poz. Tematem rozmów były między innymi: problemy związane z sprawozdawczością w poz oraz przekazanie błędnych danych z weryfikacji deklaracji za miesiąc styczeń 2008r oraz brakiem weryfikacji za miesiąc luty 2008r. Przekazanie i zaczytanie błędnych danych zarówno ilościowych jaki i jakościowych przekazanych przez MOW NFZ do systemów informatycznych Świadczeniodawców spowodowało uszkodzenie baz danych - skutkujące brakiem możliwości weryfikacji statusu posiadamy informacji o aktywnych, wycofanych i błędnych deklaracjach. Niespójność umów w formie elektronicznej z umowami w formie pisemnej oraz z zakresem sprawozdawczości w systemie ISI, braki w umowach w formie elektronicznej (produktów z tzw. „krótkimi kodami”) oraz brak zdolności operacyjnej systemów informatycznych MOW NFZ do przyjmowania danych w tym zakresie, skutkują niemożliwością dokonania sprawozdawczości przez Świadczeniodawców.
W najbardziej wrażliwej kwestii tj. sprawozdawczości w poczyniono następujące uzgodnienia:
„Świadczeniodawcy do czasu uzyskania pełnej operatywności systemu NFZ (dot. tylko sprawozdań zbiorczych) gromadzą dane w swoich systemach informatycznych. Dane te zostaną przesłane i zaczytane po uzyskaniu przez system informatyczny NFZ funkcjonalności, umożliwiającej zaczytanie wyżej wymienionych danych. W przypadku zmiany struktury bądź formatu danych świadczeniodawcy nie będą zobowiązani do ich wstecznego uzupełnienia. Świadczeniodawcy zobowiązali się do przekazania danych zgodnych z obowiązującym formatem na dzień wprowadzenia danych do systemu. Natomiast MOW NFZ poinformuje Świadczeniodawców o gotowości do przyjęcia tych danych w systemie”
Ze względu na nie mnij ważne problemy poruszane w trakcie spotkania proszę o zapoznanie się z pełnym tekstem protokołu (zamieszczony poniżej).


Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


Kraków 03-03-2008r


Protokół ze spotkania

Spotkanie ze świadczeniodawcami w sprawie sprawozdawczości POZ miało miejsce 3 marca 2008 roku w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w Krakowie przy ul. Ciemnej.

W obecności Dyrektor MOW NFZ Pani Marii Janusz zostały przedstawione problemy dotyczące deklaracji i ich błędnej weryfikacji. Problemy dotyczą błędnej weryfikacji jakościowej i ilościowej, skutkującej niewiarygodnością dokumentów odnoszących się do pacjentów. Podczas spotkania podniesiony został zarzut utraty wiarygodności deklaracji, spowodowany niemożliwością ich aktualizacji, a spowodowany chociażby przyrostem populacji. Powyższe problemy konsekwentnie przekładają się na problemy sprawozdawczości i rozliczeń finansowych. Przedstawiciele MOW NFZ przyjęli do wiadomości zgłaszane problemy jednocześnie wyjaśnili, iż rozwiązanie zgłaszanych zastrzeżeń nie leży w kompetencji oddziałów wojewódzkich NFZ. Zaistniałe problemy przede wszystkim są techniczne i związane z weryfikacją centralną, a MOW NFZ dołożył wszelkich starań by dane zostały przekazane właściwie.

Kolejny zarzut dotyczył zbyt rozbudowanych umów elektronicznych i ich niekompatybilności w odniesieniu do umów w wersji papierowej. Dr Radziszowski podniósł, iż umowy papierowe różnią się od umów w wersji elektronicznej, w szczególności różnica dotyczy załączników i dokumentów przedstawionych na ISI. Ponadto, w umowach papierowych brak procedur, o których traktują umowy w wersji elektronicznej.
Wobec powyższego przedstawiciele MOW NFZ przyjęli stanowisko, ze rozbicie umów w wersji elektronicznej został przyjęty przez Centrale NFZ i Małopolski Oddział Wojewódzki nie ma na to wpływu. Ponadto, podniesiony zarzut nie ma znaczenia w odniesieniu do sprawozdawczości. Świadczeniodawcy podnieśli postulat ujednolicenia procedury sprawozdawczości, w szczególności form w jakich maja być przesyłane, podniesiona została również zbędność obowiązku przesyłania sprawozdawczości w formie papierowej.

Następnie świadczeniodawcy zgłosili zastrzeżenie, iż nie zostali poinformowani o nowym Zarządzeniu nr 17 Prezesa NFZ, tym samym nie zostały podpisane aneksy do umów uwzględniające zmiany wprowadzone tym Zarządzeniem 17. Stanowisko MOW NFZ: w odniesieniu do podniesionych problemów: poszczególne oddziały wojewódzkie nie maja możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian, i potrzeba ręcznego wpisywania szczegółowych danych dotyczy każdego oddziału. Dr Radziszowski podniósł również, ze problem zaistniał po stronie NFZ a nie świadczeniodawców i dotyczy braku sprawności operacyjnej systemu informatycznego NFZ, w konsekwencji świadczeniodawcy postulują zawieszenie przekazywania sprawozdawczości do czasu rozwiązania przez MOW NFZ problemów związanych z systemem informatycznym. W odpowiedzi MOW NFZ poinformowali, iż nie ma mozliwosci samodzielnie jako oddział zmieniać oprogramowania i aplikacji, wobec powyższego problem ten nie leży w kompetencji oddziału Małopolskiego NFZ. Podczas spotkania świadczeniodawcy podnieśli kwestie numerów REGON. Problem dotyczy kwestii dopisywania 5 zer do danego numeru REGON, co w konsekwencji skutkuje fałszowaniem danych.

Ustalenia końcowe:
Świadczeniodawcy oczekują
-informacji na temat: sprawozdawczości, w szczególności jakie dane maja być przekazywane, kiedy zostanie rozwiązany problem braku operatywności systemu informatycznego NFZ, i zawieszenia do tego czasu sprawozdawczości.
Świadczeniodawcy do czasu uzyskania pełnej operatywności systemu NFZ (dot. tylko sprawozdań zbiorczych) gromadzą dane w swoich systemach informatycznych. Dane te zostaną przesłane i zaczytane po uzyskaniu przez system informatyczny NFZ funkcjonalności, umożliwiającej zaczytanie wyżej wymienionych danych. W przypadku zmiany struktury bądź formatu danych świadczeniodawcy nie będą zobowiązani do ich wstecznego uzupełnienia. Świadczeniodawcy zobowiązali się do przekazania danych zgodnych z obowiązującym formatem na dzień wprowadzenia danych do systemu. Natomiast MOW NFZ poinformuje Świadczeniodawców o gotowości do przyjęcia tych danych w systemie.

-Informacji związane z wejściem w życie Zarządzenia nr 17 /2008/DSOZ Prezesa NFZ z 22 lutego 2008 r. i dostosowaniem do niego obowiązujących umów
-Problem numerów REGON

Przedstawiciel MOW NFZ Dyrektor Maria Janusz zobowiązała się do jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji świadczeniodawcom.

W końcowej części spotkania nie został rozstrzygnięty postulat zwiększenia stawek w ramach POZ ze względu na inny temat przewodni spotkania, ustalono jednak iż świadczeniodawcy mogą wnioskować o spotkanie w powyższej sprawie do 30 kwietnia 2008 roku.

Poruszono także kwestie braku zapisu w umowie POZ prawa lekarzy POZ na kierowanie na kosztowne badania specjalistyczne. Świadczeniodawcy uważają iż zasadnym jest by powyższa klauzula, która zawarta jest w treści umów specjalistycznych znalazła odzwierciedlenie również w umowach POZ, gdyż ze strony świadczeniodawców brak jest podstawy prawej do kierowania pacjentów na przedmiotowe badania.

Świadczeniodawcy proszą o informacje kiedy przedstawiciele MOW NFZ będą gotowi uczestniczyć w spotkaniu mającym na celu ostateczne rozstrzygniecie problemów informatycznych dotyczących sprawozdawczości.

Ponadto przedstawili postulat ustanowienia infolinii, lub forum dyskusyjnego lub podania adresu email które stanowiłyby łącznik miedzy informatykami NFZ a producentami programów, w celu szybkiego rozwiązywania zaistniałych problemów.

Na tym spotkanie zakończono.

Lista obecności:
Załącznik do protokołu.
(W spotkaniu uczestniczyli ze strony Świadczeniodawców przedstawiciele KLRwP i KZLO).
⇐ Powrót