nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT Nr 2

data publikacji: 2008-06-28
Kraków, dn. 27 czerwca 2008 r.

PROTOKÓL ZE SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI SRODOWISKA LEKARZY POZ WOJEWÓDZTWA
MALOPOLSKIEGO Z DYREKCJAMOWNFZ w KRAKOWIE

Obecni:

-ze strony MOW NFZ w Krakowie:
Krzysztof Mawlichanów - Z-caDyrektorads. Medycznych,
Robert Dziedzic - Naczelnik Wydzialu Ekonomiczno - Finansowego,
Elzbieta Studnicka - Bandola - Kierownik Sekcji ds. POZ, PP, OPD i STM,
Artur Janicki- Zespól Radców Prawnych,
Krzysztof Widlak - Wydzial Infonnatyki,

Mariusz Klusek - Kierownik Dzialu Organizacyjnego -Protokolant

-ze strony POZ:
Kolegium Zakladów Lecznictwa Otwartego,
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
(lista obecnosci w zalaczeniu)
 1. Pan Dyrektor K. Mawlichanów rozpoczal spotkanie i poinfonnowal, ze poprowadzi je w zastepstwie Pani Dyr. M. Janusz.
 2. Pan Dyrektor K. Mawlichanów poinformowal, iz na dzien dzisiejszy nie jest jeszcze podpisane oczekiwane Zarzadzenie Prezesa NFZ dotyczace zmian zasad realizacji swiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, zawierajace prawdopodobnie infonnacje dotyczace zmiany stawek kawitacyjnych w POZ.
 3. Przedstawiciele srodowiska POZ wnosza o niezwloczne przekazanie faxem infonnacji po podpisaniu ww. Zarzadzenia. Infonnacja ma byc przekazana do przedstawicieli organizacji w osobach dr J. Radziszowskiego, dr T. Sobalskiego i dr Pikula. Pan Dyrektor K. Mawlichanów oswiadczyl, iz informacja zostanie podana w formie stosownego komunikatu zgodnie z procedura obowiazujaca w MOW NFZ.
 4. Przedstawiciele srodowiska POZ wnosza, aby w przypadku bledów w sprawozdawczosci zbiorczej mieli mozliwosc otrzymania informacji na ten temat.
 5. przedstawiciele srodowiska POZ informuja, ze na skutek warunków ustalonych przez Fundusz badania profilaktyczne nie sa realizowane ze wzgledu na mala liczbe pacjentów. Wnosza o weryfikacje istniejacych warunków lub wykorzystanie przeznaczonych na nie srodków finansowych w inny sposób. Pan Dyrektor K. Mawlichanów oswiadczyl, iz warunki okreslone przez Ministerstwo Zdrowia i Centrale Funduszu sa na podstawie sprawozdawczosci swiadczeniodawców, a Oddzial na swoim poziomie nie ma kompetencji do ich zmiany. Na szczeblu Oddzialu nie ma takze mozliwosci alokacji srodków niewykorzystanych w programach profilaktycznych. Przedstawiciele srodowiska POZ wnosza o mozliwosc wygenerowania z SIMP listy osób, za które Fundusz zaplaci w ramach realizacji uslug w profilaktyce zdrowotnej to znaczy wprowadzenie zmiany w systemie informatycznym w taki sposób, aby kwalifikacja pacjenta do uczestnictwa w programie profilaktycznym odbywala sie na zasadzie "rocznikowej", gdyz scisle trzymanie sie wieku pacjenta wynikajacego z daty kalendarzowej eliminuje pacjenta w toku prowadzenia badan lub np. w przededniu realizacji badania w programie.
 6. przedstawiciele srodowiska POZ, oswiadczaja iz MOW NFZ w dniu 31 grudnia 2007 roku przekazal na stronach ISI informacje o srodkach finansowych przekazanych na podwyzki za 11 miesiecy 2007 roku, natomiast 20 czerwca 2008 roku kompleksowa informacje. Terminy te nie pozwalaja na rozliczenie kwot podwyzkowych. Pan R. Dziedzic oswiadczyl, iz Fundusz zgodnie z ustawa nie ma obowiazku przekazywania takich informacji. Przekazywanie informacji ma jedynie charakter pomocniczy, a swiadczeniodawca sam ma mozliwosc wyliczyc kwoty.
 7. przedstawiciele srodowiska POZ oswiadczaja, ze obowiazek podpisywania Oswiadczenia z wykorzystania przez swiadczeniodawce srodków finansowych przekazanych na podwyzki jest bezprawny i wnosza o wskazanie przepisów nakladajacych taki obowiazek. Pan Dyr. K Mawlichanów wskazal obowiazujace akty prawne tj. ustawe o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze srodków publicznych -co do zakresu danych do obrotu których uprawniony jest Fundusz oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dotyczacego zakresu danych, jakie swiadczeniodawca ma przekazywac Funduszowi, Ogólnych Warunków Umów, Zarzadzenia nr 26/2008/DSOZ Prezesa NFZ, a takze zasad ujetych w ustawie o przekazaniu srodków finansowych swiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzen.
 8. Przedstawiciele srodowiska POZ wnioskuja o wycofanie obowiazku podpisywania i skladania Oswiadczenia z wykorzystania przez swiadczeniodawce srodków finansowych przekazanych na podwyzki w zwiazku z kwestionowana podstawa prawna. Zdaniem srodowiska POZ Fundusz nie wskazal wlasciwych podstaw prawnych do wykonania obowiazku skladania Oswiadczenia. Pan Dyr. K. Mawlichanów oswiadczyl, iz Oddzial nie ma kompetencji do uchylenia Oswiadczenia.
 9. Srodowisko POZ wnosi o zapisanie, ze Fundusz nie odstapi od wymogu zlozenia przez swiadczeniodawców Oswiadczenia z wykorzystania przez swiadczeniodawce srodków finansowych przekazanych na wzrost wynagrodzen, gdzie watpliwosci zglaszane przez swiadczeniodawców dotycza srodków przekazanych. Wedlug swiadczeniodawców Fundusz srodków finansowych na realizacje ustawy nie przekazal w calosci.
 10. Pan Dyr. K. Mawlichanów przytoczyl tresc pisma z dnia 18 czerwca 2008 roku Prezesa NFZ, do którego dolaczony zostal wzór Oswiadczenia z wykorzystania przez swiadczeniodawce srodków finansowych przekazanych na podwyzki.
 11. przedstawiciele srodowiska POZ informuja, ze w zwiazku ze strajkiem Poczty nie wszyscy swiadczeniodawcy otrzymali dotychczas pisemne wezwanie do zlozenia Oswiadczenia i nie zdaza wypelnic oswiadczen. Wobec powyzszego termin zlozenia Oswiadczenia powinien zostac przesuniety do 31 lipca 2008 roku. Pan R. Dziedzic poinformowal, ze Oswiadczenie jest dostepne na stronie internetowej Oddzialu od dnia 20 czerwca br. Dyr. K. Mawlichanówoswiadczyl, iz ze wzgledu na sytuacje strajkowa i zaleglosci Poczty i okres przekazania Oswiadczen do Oddzialu od czasu ukazania sie komunikatu, termin zlozenia Oswiadczen zostanie przesuniety do dnia 21 lipca br. Ustalona zmiana terminu przekazania Oswiadczen nie jest tozsama ze zwolnieniem swiadczeniodawców z obowiazku rozliczenia kwoty podwyzkowej, które to powinno nastapic do dnia 30 czerwca br.
 12. przedstawiciele srodowiska POZ wnosza o przygotowanie komunikatu, wskazujacego sposób wyliczenia kwoty podwyzkowej. Przedstawiciele Oddzialu oswiadczaja, iz doloza staran do stworzenia i podania stosownego komunikatu na stronie internetowej.
 13. przedstawiciele srodowiska POZ zwracaja uwage na problem wykorzystania srodków na podwyzki w przypadku umów z podwykonawcami, szczególnie w zakresie opieki calodobowej i transportu, która jest podzlecana w calosci. Równoczesnie oswiadczaja, iz nie biora odpowiedzialnosci za wykorzystanie srodków przez podwykonawców.
 14. Przedstawiciele srodowiska POZ prosza o przekazanie informacji jakie warunki musza sDelniac karetki orazjakie kwalifikacje musi spelniac personel w transporcie sanitarnym w POZ. Na tym spotkanie zakonczono.

⇐ Powrót