nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 1

data publikacji: 2008-06-28
W dniu 27 czerwca 2008 roku za wniosek Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego odbyło się spotkanie z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie.

Szanowni Państwo!

Poniżej najważniejsze ustalenia ze spotkania z Dyrekcją MOW NFZ.

 1. Realizacja ustawy podwyżkowej

  Uprzejmie informuję, iż termin składania oświadczeń dotyczących rozliczenia ustawy podwyżkowej został przedłużony do dnia 21 lipca 2008 roku. MOW NFZ zobowiązał się do umieszczenia komunikatu, na własnych stronach internetowych, wskazującego sposób dokonania rozliczenia ustawy podwyżkowej przez Świadczeniodawcę.

  Termin rozliczenia środków finansowych (dokonania ewentualnego zwrotu środków do MOW NFZ) upływa zgodnie z ustawą w dniu 30 czerwca 2008r. i nie podlega przedłużeniu.

  W związku z licznymi i uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów ustawy podwyżkowej jak i zapisów umów w zakresie poz w kwestiach dotyczących wyliczenia i przekazania środków finansowych na realizację w/w ustawy, w poniedziałek zostanie złożone pismo do MOW NFZ w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. Naszym zdaniem MOW NFZ nie wykonał ustawy podwyżkowej. Świadczeniodawcy nie uzyskali należnych środków finansowych, a wyliczenia co do wysokości przekazanych środków przez MOW NFZ oparte są na niejasnych założeniach. np. brak informacji w jaki sposób rozliczyć środki przekazane podwykonawcom.

  Mając na uwadze złożoność problemu interpretacji zapisów ustawy i umów poz w kwestii realizacji ustawy podwyżkowej zalecamy wypełnienie i podpisanie oświadczenia. Jednocześnie informujemy, iż każdy świadczeniodawca ma prawo zakwestionować wysokość wyliczonej i przekazanej kwoty na realizacje ustawy podwyżkowej. Dołączenie do oświadczenia informacji o niezgodności w wysokości kwot wyliczonych i przekazanych przez MOW NFZ może stanowić podstawę roszczeń na drodze sądowej, o ile Świadczeniodawca zakłada wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę należnych, a dotychczas nie przekazanych środków finansowych przez MOW NFZ z tytułu realizacji tzw. Ustawy podwyżkowej.


 2. Podwyżka stawek kapitacyjnych w POZ

  Prezes NFZ do dnia dzisiejszego nie podpisał Zarządzenia określającego wysokość i zakres podwyżek stawek kapitacyjnych w poz. Po podpisaniu zarządzenia, o którym mowa wyżej, MOW NFZ niezwłocznie powiadomi o tym fakcie przedstawicieli Świadczeniodawców.


 3. Problemy związane z sprawozdawczością

  Problemy związane ze sprawozdawczością są rozwiązywane na bieżąco. Aktualnie Świadczeniodawcy nie zgłaszają problemów w przekazywaniu danych do MOW NFZ. Pełny tekst protokołu ze spotkania zawiera Komunikat 2 W imieniu zespołu negocjacyjnego KZLO Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót